ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

При съставянето на този уебсайт е вложено огромно старание. Euro Pool System International BV (регистрационен номер в Търговската камара 27168083) отказва всякаква отговорност за всякакви преки или косвени щети, от какъвто и да е характер, произтичащи от или по някакъв начин свързани със (съдържанието на) този уебсайт.
Това включва отговорност за последващи повреди и/или всякакви щети на хардуер и/или софтуер, които са резултат, пряко или косвено, от използването на този уебсайт или неговото съдържание. Използването на всякакви връзки към уебсайт на трета страна е изцяло на риск на потребителя на този уебсайт; Euro Pool System не носи отговорност за такива уебсайтове или тяхното съдържание и не е проверявал посоченото съдържание за точност и/или пълнота.

Цялата информация, като документи, видеоклипове и/или изображения на този уебсайт е защитена с авторски права, освен ако не е посочено друго. Нищо от този уебсайт не може да се възпроизвежда и/или оповестява публично чрез печат, фотокопиране, микрофилм, в какъвто и да е цифров формат или по друг начин, без предварително писмено разрешение и потвърждение от упълномощено лице на Euro Pool System. 
За повече информация, моля обадете се в отдел „Маркетинг и продажби“, 0031 70 301 41 41.