Чрез стандартизация Eroski преминава към автоматизирана подготовка на поръчките