Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website is grote zorgvuldigheid betracht. Euro Pool System International B.V. (KvK-nummer 27168083) sluit echter alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (de inhoud van) deze website. Hieronder wordt o.a. begrepen aansprakelijkheid voor gevolgschade, en/of enigerlei schade aan hard- en/of -software die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (de inhoud van) deze website. Het volgen van eventuele links naar een website van een derde partij geschiedt volledig voor eigen risico van de gebruiker van deze website; Euro Pool System is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) dergelijke websites en heeft de inhoud daarvan niet gecontroleerd op juistheid en/of volledigheid.

Alle informatie, zoals documenten, videofragmenten en/of afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd tenzij anders vermeld. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en bronvermelding van Euro Pool System.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Marketing & Sales, 
0031 70 301 41 41.