Euro Pool Group donates € 40,000 to Terre des Hommes